top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Account: De persoonlijke digitale omgeving op de Website waar de Klant toegang tot heeft, teneinde gebruik te maken van de Dienst.

 • Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden.

 • Content: Het geheel aan informatie dat door Sixstrings via de Website aan de Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot cursussen, video’s, teksten, pdf bestanden en de lay?out van de Dienst.

 • Dienst: Sixstrings ; het aangeboden online platform waarop cursussen, door middel van abonnementen, worden aangeboden die de gebruikers kunnen volgen. Alle abonnementen zijn tot wederopzegging, tenzij anders vermeld.

 • Sixstrings: De ondernemer.

 • Intellectueel eigendom: Alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst en de Website alsmede de via de Website openbaar gemaakte Content.

 • Klant: De natuurlijk persoon, het bedrijf of de instelling waarmee door Sixstrings een Overeenkomst wordt gesloten.

 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Sixstrings en de Klant op grond waarvan Sixstrings zich verplicht tot het leveren van de Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Sixstrings en/of de Klant die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien. Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronische aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden. Bij het sluiten van een overeenkomst met Sixstrings aanvaardt de gebruiker de Algemene Voorwaarden.

 • Website: Het platform van Sixstrings dat via de website www.sixstrings.nl en onderliggende pagina's beschikbaar is.

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Bedrijf: Sixstrings

 • Vestigingsadres: Kathammerstraat 72A, 1131 AN Volendam

 • E-mailadres: info@sixstrings.nl

 • bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur

 • KvK-nummer: 71091319

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sixstrings en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sixstrings en de Klant.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Sixstrings zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en/of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als Sixstrings gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - Toegang tot de Dienst

 1. De Klant krijgt toegang tot de Dienst door een Account te registreren op de manier zoals omschreven op de Website. De Klant heeft na registratie direct toegang tot de Dienst.

 2. De Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor de registratie van het Account.

Artikel 6 - Gebruik van de Dienst

 1. De Dienst bestaat er uit dat de Klant toegang krijgt tot de betaalomgeving van de Website, waarop de Klant cursussen kan volgen middels de daarop beschikbaar gestelde Content.

 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Algemene Voorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Sixstrings aan de Klant een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet?exclusief en niet?overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content gebruik te maken voor persoonlijke studiedoeleinden.

 3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden mogen de voor rekening van de Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en de communicatie met andere Klanten via de Dienst niet:

  1. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;

  2. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Sixstrings;

  3. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe?eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;

  4. bestaan uit het gebruik van enige soft? en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijke gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

  5. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Sixstrings hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

  6. in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, de Privacy policy van Sixstrings, of enige geldende wet? en/of regelgeving;

  7. inbreuk maken op de rechten van Sixstrings en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectueel eigendom en rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

  8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn

  9. de belangen en goede naam van Sixstrings kunnen schaden.

Artikel 7 - Beschikbaarheid van de Dienst

 1. Sixstrings levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Sixstrings geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Sixstrings is tegenover de Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.

 3. Sixstrings is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien dat in haar opvatting noodzakelijk is.

 4. Sixstrings is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diensten die door derden worden aangeboden in het kader van de Website en de Dienst.

Artikel 8 - Betaling

 1. Voor het gebruik van de Dienst kan de Klant een maandelijkse of jaarlijkse vergoeding verschuldigd zijn op basis van de door Sixstrings vastgestelde tarieven en andere afspraken. Deze betalingen geschieden via Ideal of Creditcard. Bij de eerste betaling voor het gebruik van de Dienst, en dus het aangaan van het lidmaatschap, geeft de klant toestemming voor automatische incasso. De tarieven worden uitgedrukt in Euro (EUR). Tenzij anders aangegeven zijn alle tarieven inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Het gebruik van de Dienst wordt aangegaan voor de opgegeven periode en wordt daarna - behoudens opzegging - automatisch verlengd.

 2. Indien sprake is van een maandelijkse of jaarlijkse betalingsverplichting, geldt dat de betaling maandelijks of jaarlijks via automatische incasso wordt betaald. Daarmee wordt het lidmaatschap en de toegang tot de Dienst automatisch verlengd voor dezelfde periode. Door het abonnement voor het Gebruik van de Dienst op te zeggen in de persoonlijke accountomgeving van de Klant wordt de automatische incasso beëindigd.

 3. Indien een maandelijkse of jaarlijkse betaling niet per automatische incasso kan worden betaald, vervalt het Gebruik van de Dienst. Ingeval van verzuim is Sixstrings gerechtigd de toegang tot het Account en het Gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken
  tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

 4. Sixstrings gerechtigd is op een termijn van ten minste drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Klant niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Klant het Account beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.

 5. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en Persoonsgegevens

 1. Voor Sixstrings werkzame personen zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

 2. De Klant geeft Sixstrings volledige toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de registratie van het Account of het gebruik van de Dienst.

Artikel 10 - Intellectueel Eigendom

 1. Het Intellectueel Eigendom berust bij Sixstrings en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan de Klant of derden.

 2. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Algemene Voorwaarden mag de Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sixstrings:

  1. (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (doen) downloaden, kopiëren, overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden;

  2. substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken of herhaald en systematisch niet?substantiële delen van de Website en/of Content opvragen of hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet;

  3. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectueel Eigendom verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;

  4. domeinnamen, merken of Google Adwords registreren die te maken hebben met de Dienst.

Artikel 11 - Garanties en Vrijwaringen

De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals de Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Sixstrings geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Sixstrings is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.

Artikel 12 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van de Dienst heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van de Dienst door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de toegang tot de Dienst heeft ontvangen.

Artikel 13 - Opzegging

 1. Het beëindigen van het Gebruik van de Dienst kan door gebruiking van de knop "opzeggen" in mijn Account bij Abonnementen. Opzegging van een abonnement houdt opzegging van het Gebuik van de Dienst en dus het gebruik van de lopende cursus in.

 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Sixstrings ten dienste staan, is Sixstrings te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de dienst te verlenen, in het bijzonder ? maar niet daartoe beperkt ? indien:

  1. De Klant op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

  2. Sixstrings van mening is dat de handelingen van de Klant schade aan Sixstrings of derden kunnen toebrengen;

 3. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor de Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Sixstrings verwijdert bij opzegging het Account. Sixstrings is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst, enige Content aan de Klant te verstrekken.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Sixstrings beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sixstrings.

 3. Bij Sixstrings ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sixstrings binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De Klant dient Sixstrings in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen Sixstrings en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page